IRB 5400高性能涂料

主要规格
 
机器人的最大负荷:65公斤
轴数:6轴。 7在轨道上安装时
静态重复性:0.15毫米
路径精度:+/- 3毫米
控制器:IRC5P
 
活动范围
 
旋转:300º(立管脚170º)
垂直手臂:160º
水平臂:150º
内腕:无限
手腕弯曲:无限
手腕转弯:无限
 
机器人运动速度,单位为º/秒
 
旋转:137º/ s
垂直臂:137º/ s
水平臂:137º/ s
内腕:465º/ s
手腕弯曲度:350º/ s
手腕转动:535º/ s
 
机器人应用
 
绘画

询问报价